+48 512 086 068 | biuro@xlinemotorsport.pl

§ 1

Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów na odległość. 
 3. Formularz rejestracji– formularz, który wypełnia Kupujący w celu utworzenia Konta indywidualnego.
 4. Formularz zamówienia – formularz, który wypełnia Kupujący w celu złożenia Zamówienia.
 5. Konto indywidualne – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Kupującego oraz składanie Zamówień, a także dokonywanie Wpisów oraz zamieszczanie Komentarzy.
 6. Kupujący – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Kupujący – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą XLINE SYLWIA SUŁKOWSKA (ul. Kaczeńcowa nr 10, 91-214 Łódź, adres do korespondencji: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 10), posiadający numer NIP:9471829300, posiadający numer REGON: 100063919, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Sklep internetowy– Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.xlinemotorsport.pl.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.
 11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 12. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym Sprzedawcy prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.xlinemotorsport.pl.
 13. Umowa – umowa sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.xlinemotorsport.pl, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Kupującego Zamówienia. Umowa sprzedaży stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 14. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej obejmująca m.in. sprzedaż na odległość Towarów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy, dokonywanie wpisów oraz zamieszczanie Komentarzy na stronie internetowej Sprzedawcy przez Usługobiorców.
 15. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

Nota prawna:

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod adresem: www.xlinemotorsport.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w godz. od 8.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@xlinemotorsport.pl, a także telefonu pod numerem: +48512086068 jak również poczty tradycyjnej pod adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.
 4. Zamówienia składane przez Kupującego – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Realizacja zamówień jest dokonywana wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, przy uwzględnieniu wyłączeń terytorialnych w zakresie dostawy zgodnie w wyłączeniami doręczyciela za pośrednictwem, którego następuje dostawa wskazanymi na stronie internetowej doręczyciela. W przypadku woli zamówienia Towaru oferowanego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy poza terytorium Unii Europejskiej ewentualna możliwość realizacji zamówienia ustalana jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. W celu dokonania ww. ustaleń Kupujący powinien skierować zapytanie w tym temacie do Sprzedawcy pod adresem poczty elektronicznej: biuro@xlinemotorsport.pl
 6. Umowa zawarta zostaje zawarta w miejscu siedziby Sprzedawcy.
 7. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo polskie. Do umów zawieranych z Kupującymi – konsumentami, w przypadku sprzedaży poza granice Rzeczypospolitej Polski, znajdują również zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa państwa członkowskiego Kupującego – konsumenta, korzystniejsze dla Kupującego – konsumenta, niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Wszystkie ceny podawane są zarówno w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, jak i podawane są w Euro i zawierają podatek VAT.
 9. Ceny Towarów na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów.
 10. Wszystkie Towary wystawione na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy są nowe.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych.
 13. Na stronie internetowej sklepy Sprzedawcy Usługobiorcy uprawnieni są do zamieszczania Komentarzy oraz Opinii o Towarach dostępnych na stronie sklepu Sprzedawcy.
 14. Zamieszczanie Komentarzy oraz Opinii jest dobrowolne i niezwiązane z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towarów.
 15. W ramach Komentarzy i Opinii zabronione jest umieszczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

§ 3

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

§ 4

Założenie Konta indywidualnego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta indywidualnego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracji i podania Danych osobowych obejmujących:
 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Danych osobowych w przypadku jakichkolwiek ich zmiany.
 2. Kupujący przesyłając Formularz rejestracji oświadcza, że:
  • podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca, po zakończeniu procesu rejestracji, utworzy na stronie Sklepu internetowego Konto indywidualne z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego przez Kupującego w procesie rejestracji.
 5. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta indywidualnego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Kupującego poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej Kupującego.
 6. Logowanie do Sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnym. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta indywidualnego.
 7. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi Konto indywidualnego.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta indywidualnego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku:

ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Sprzedawca, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenia usługi Konta indywidualnego przez którąkolwiek ze stron, usuwa Konto indywidualne Kupującego. 

§ 5

Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.xlinemotorsport.pl.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy za określoną tam cenę.
 3. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.xlinemotorsport.pl w chwili składania Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić poprzez:
 1. Kupujący, nieposiadający Konta indywidualnego, w celu złożenia Zamówienia, obowiązany jest do:
 1. Kupujący, wypełniając Formularz Zamówienia, oświadcza, że:
 1. Kupujący może opcjonalnie skierować do Sprzedawcy dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia.
 2. Następnie Kupujący obowiązany jest do dokonania wyboru metody płatności i sposobu dostawy Zamówienia oraz sfinalizowania zakupów poprzez klikniecie na ikonkę „kupuję i płacę”.
 3. Kupujący, posiadający Konto indywidualne, w celu złożenia Zamówienia obowiązany jest do:
  • zalogowania się na posiadane Konto indywidualne;
 1. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia (potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego), w tym numer Zamówienia.
 2. Kupujący obowiązany jest do zachowania nadanego numeru Zamówienia.
 3. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.
 4. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym składając Zamówienie oraz podać wszystkie  dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 6

Realizacja Zamówienia

 1. Na czas realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego składa się czas kompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia oraz czas dostawy zamówionych przez Kupującego Towarów przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem.
 2. Wszystkie terminy podane są w dniach roboczych.
 3. Czas kompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia wynosi: od 1 do 14 dni roboczych od dnia:
 1. Jeżeli Zamówienie Kupującego nie może być skompletowane przez Sprzedawcę w terminie określonym w ust. 3 § 6 Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie, w którym Sprzedawca obowiązany jest do skompletowania Zamówienia Kupującego zgodnie z ust. 3 § 6. Wówczas Kupujący jest uprawniony do dokonania wyboru o dalszym oczekiwaniu na realizację Zamówienia bądź też o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia złożonego przez Kupującego wydaje skompletowane Zamówienie przewoźnikowi zawodowo trudniącemu się przewozem (firmie kurierskiej DPD, InPost) .
 3. Czas doręczenia przesyłki na adres wskazany przez Kupującego przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem jest zależny od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 4. Do zamawianych Towarów dołączany jest dowód zakupu w postaci: faktury VAT.
 5. Kupujący, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru sposobu dostawy Zamówionego Towaru spośród następujących form:
  • przesyłka kurierska (DPD)
  • przesyłka wysyłana za pośrednictwem InPost
  • odbiór osobisty – wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru Towaru.
 6. Kupujący ponosi koszty dostawy Zamówienia na wskazany przez siebie adres dostawy.
 7. Ograniczenia bądź wyłączenia terytorialne dostawy poszczególnych przewoźników zawodowo trudniących się przewozem określone zostały przez każdego z przewoźników na ich stronach internetowych. W przypadku niemożliwości doręczenia Zamówienia do preferowanego przez Kupującego miejsca dostawy Sprzedawca poinformuje o tej okoliczności Kupującego bezzwłocznie. Wówczas Kupujący jest uprawniony do dokonania wyboru o zmianie miejsca dostawy Zamówienia na możliwe do realizacji przez przewoźnika bądź też o odstąpieniu od umowy.
 8. Koszt dostawy Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy określone są w zakładce „Dostawa i Płatności”.
 9. Po dostarczeniu Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres, Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy:
 1. W przypadku ujawnienia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności czy też niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostawcy w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zgłoszenia ujawnionego zdarzenia.

§ 7

Sposoby oraz terminy płatności

 1. Kupujący, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty za towar:
  • gotówką – w przypadku wyboru płatności za pobraniem;
  • przelewem bankowym;
  • za pośrednictwem płatności online.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. Dane do przelewu:
 1. Dane do przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje w wiadomości przesyłanej przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. W tytule wpłaty Kupujący powinien podawać numer Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem płatności online – Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 3. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub też płatności online), natomiast w przypadku wyboru płatności gotówką – za pobraniem – Zamówienie przekazywane jest do realizacji po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od daty odebrania Towaru. W celu złożenia oświadczenia Kupujący może skorzystać ze wzoru lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Do zachowania 30 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub też na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Termin 30 – dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono  Towar. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Adres poczty elektronicznej sklepu Sprzedawcy Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, prześle na wskazany Adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Kupujący obowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze towar od Kupującego, Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Kupujący, w przypadku odstąpienia od Umowy, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w przypadku ujawnienia wad (fizycznych lub prawnych) nabytych przez Kupującego Towarów.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym także Kupującego – konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 5. Reklamacje dotyczące wad zakupionego przez Kupującego Towaru Kupujący może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:
  • drogą elektroniczną na adres: biuro@xlinemotorsport.pl
  • na piśmie, przesyłając reklamację na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 6. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@xlinemotorsport.pl
 7. W zgłoszeniu reklamacji Towaru Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, datę ujawnienia oraz opis wady, żądanie, preferowany sposób poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru.
 8. Kupujący powinien przesłać albo dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
 9. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia.
 10. Odpowiedź na reklamację, (jak również prośbę o uzupełnienie braków w złożonej reklamacji w przypadku ich wystąpienia) Sprzedawca prześle na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej – na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupującego.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący-konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi:

a) uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b) uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.

Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. Korzystanie przez Kupującego z możliwości umieszczania na stronie internetowej Sprzedawcy Komentarzy lub Opinii jest niezależne od zawarcia umowy i realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, a podanie danych osobowych w zakresie umieszczenia Komentarzy lub Opinii jest dobrowolne.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Sprzedawcy i stali współpracownicy Sprzedawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy lub cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 4. Kupującemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 1. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 2. Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

§ 13

Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.
 4. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających  z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym regulamin wychodzi w życie w dniu 12.04.2022 roku.
 2. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 3. Regulamin oraz Umowa podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim ustępu 7 § 2 niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
pl_PLPolish